Özvegyi nyugdíj

Az özvegyi nyugdíj lehet ideiglenes özvegyi nyugdíj és „állandó” özvegyi nyugdíj, amelyet ma már pusztán csak özvegyi nyugdíjnak nevezünk.

Kinek a részére állapítható meg ideiglenes özvegyi nyugdíj?

Ideiglenes özvegyi nyugdíjat kaphat:

 • · a házastárs, akinek házastársa az öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjasként halt meg
 • · az elvált házastárs, illetőleg házastársától különélő személy a házastársra előírt feltételek fennállása esetén akkor, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg
 • · az élettárs a házastársra előírt feltételek fennállása esetén akkor, ha élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük (vagy annak akár csak egy része) alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban nem részesült
 • · a bejegyzett élettárs a házastársra vonatkozó szabályozás szerint

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege annak a nyugdíjnak a 60%-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna. Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegénél több nem lehet.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig folyósítható, kivéve, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, mert akkor az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén pedig a gyermek harmadik életévének betöltésének napjáig jár.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki a jogszerző halálakor

• a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy

• rokkant, vagy

• házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

 

Özvegyi nyugdíjra jogosult még az is, aki esetében a fenti feltételek valamelyike

• házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,

• a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül bekövetkezik.

 

Ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig tehát mindenkinek jár, aki a fentebb felsorolt feltételeknek megfelel, özvegyi nyugdíj azonban már csak az előbb ismertetett három esetben folyósítható, illetve

 

Az özvegyi nyugdíj mértéke attól függ, hogy az özvegy részesül-e saját jogán nyugellátásban. Ha nem, de a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy rokkant, akkor az özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az elhunytat a halála időpontjában öregségi vagy rokkantsági nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna. Ha az özvegy rendelkezik sajátjogú nyugellátással, illetve abban az esetben is, ha az özvegyi nyugdíj árva címén került megállapításra, a nyugdíj összege a fent meghatározott összeg 30%-a.

A 60 százalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett 30 százalékos özvegyi nyugdíjat kell folyósítani attól a naptól, amelytől fogva az özvegy saját jogú nyugellátásban részesül. A 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Az özvegyi nyugdíj megszűnésének esetei

 • · ha az özvegy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt házasságot köt, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít.
 • · a rokkantság címén megállapított özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy már nem rokkant.
 • · az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

 

Hol és hogyan kell az özvegyi nyugdíjat igényelni?

Az igényt írásban – ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el – az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell személyesen vagy postán benyújtani. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető, ha az igénylő rendelkezik ügyfélkapuval

A kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515275, nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET 3300399. vagy a KET3300279/1. jelű nyomtatványon, vagy a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a jogszerző nyugdíjas volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lapok letölthetők a www.onyf.hu oldalon a nyomtatványok menüpont alatt.

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell

 • · a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot,
 • · a halotti anyakönyvi kivonatot
 • · az élettársak közös lakóhelyen vagy tartózkodási helyen való együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt (jegyző állítja ki),
 • · az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs a tartásdíjat megállapító bírósági ítéletet, közjegyző végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat (tartásdíj fizetésére kötött egyezséget jóváhagyó bírósági végzés, közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozat, tartásdíj fizetésére kötelező bírósági határozat).
 • · ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el érdemes az elhunyt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni.

 

vissza